«Προϊόντα βιολογικής γεωργίας είναι τα προϊόντα που για την παραγωγή τους έχουν εφαρμοστεί κανόνες που καθορίζονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία οι οποίοι σκοπό έχουν την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση ή και την αύξηση της ευφορίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη διατήρηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ του εδάφους με τα φυτά, των φυτών με τα ζώα και των ζώων με το έδαφος χωρίς την προσφυγή σε παράγοντες παραγωγής εξωτερικής προέλευσης .»
Η βιολογική γεωργία αντιπροσωπεύει μια ριζοσπαστική προσέγγιση, που βασίζεται κυρίως στις μεθόδους κλειστού κύκλου, και είναι ικανή για την επίλυση του προβλήματος της σίτισης (Woodward, 1998)
Στην Βιολογική Γεωργία «θρέψη» σημαίνει «γονιμοποιώ, εμπλουτίζω και ζωντανεύω το έδαφος» στο οποίο καλλιεργείται το συγκεκριμένο φυτό, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να αντλεί τα θρεπτικά συστατικά που του είναι απαραίτητα .

Η «γονιμοποίηση και το ζωντάνεμα» είναι μακροπρόθεσμη και επίμονη διαδικασία, παρόμοια με την συντήρηση της προσωπικής υγείας του ίδιου του γεωργού και κάθε ανθρώπου, η οποία μεταξύ πολλών άλλων απαιτεί ποικίλη και ισόρροπη διατροφή .

Ενώ στη Χημική Γεωργία η αγορά επιβάλλει ώστε το ίδιο είδος να καλλιεργείται ακόμη και επί δεκαετίες, στη Βιολογική Γεωργία η ποικιλότητα και η συμπληρωματική αλληλουχία διαφορετικών φυτικών ειδών στον ίδιο αγρό, έχει θεραπευτικές για το έδαφος ιδιότητες, και ως εκ τούτου είναι βασική αρχή.

….Αυτός ο προγραμματισμός καλλιεργειών μας είναι γνωστός ως «αμειψισπορά». Όταν η «αμειψισπορά» είναι προσεγμένη, ποικιλόμορφη και όσο γίνεται πιο «ανοικτή» (δηλαδή το ίδιο είδος στο ίδιο χωράφι, να καλλιεργείται ύστερα από όσο γίνεται περισσότερα διαφορετικά φυτικά είδη) τότε αυτή εξυγιαίνει, σταθεροποιεί και αναζωογονεί «φυσιολογικά» το έδαφος.

Στη Βιολογική Γεωργία «εχθροί», «ζιζάνια» και κατ’ επέκταση ατελείωτος «χημικός πόλεμος» για την εξόντωσή τους δεν υπάρχει. Εδώ, τα «ζιζάνια» θεωρούνται «συνοδευτικά φυτά» ή «παράφυτα» με πολλές θετικές επιδράσεις στο έδαφος και εν μέρει και στην κύρια καλλιέργεια. Από την άλλη οι «εχθροί» θεωρούνται οι «αντίπαλοι των ωφέλιμων». Και τα δύο η Βιολογική Γεωργία επιχειρεί να τα έχει υπό έλεγχο με όσο γίνεται ηπιότερες μεθόδους και μέσα.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
• Να παράγει τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας σε επαρκή ποσότητα.
• Να αλληλεπιδράσει με εποικοδομητικό και ζωτικό τρόπο με όλα τα φυσικά συστήματα και κύκλους.
• Να ενθαρρύνει και να αυξήσει τους βιολογικούς κύκλους στα γεωργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των μικροοργανισμών, της εδαφικής χλωρίδας και πανίδας, των φυτών και των ζώων.
• Να διατηρήσει και να αυξήσει μακροπρόθεσμα τη γονιμότητα του εδάφους.
• Να χρησιμοποιήσει, όσο είναι δυνατόν, ανανεώσιμες πηγές σε γεωργικά συστήματα οργανωμένα σε τοπικό επίπεδο.
• Να εργαστεί, όσο είναι δυνατόν, μέσα σε κλειστά συστήματα σε σχέση με την οργανική ουσία και τα θρεπτικά στοιχεία.
• Να εργαστεί, όσο είναι δυνατόν, με υλικά και ουσίες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν σε ένα αγρόκτημα ή οπουδήποτε αλλού.
• Να προσφέρει στα εκτρεφόμενα ζώα συνθήκες ζωής τέτοιες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη των βασικών πλευρών της έμφυτης συμπεριφοράς τους.
• Να περιορίσει όλες τις μορφές ρύπανσης που προέρχονται από τη γεωργική πρακτική.
• Να διατηρήσει τη γενετική ποικιλομορφία των γεωργικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των φυτών και των άγριων ζώων.
• Να προσφέρει στους παραγωγούς διαβίωση σύμφωνη με τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, να καλύψει τις βασικές ανάγκες τους και να τους παρέχει επαρκές εισόδημα και ικανοποίηση από την εργασία τους, σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
• Να εξετάσει τον ευρύτερο κοινωνικό και οικολογικό αντίκτυπο των αγρο-οικοσυστημάτων.